Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 Úvodné ustanovenia

Rodinná firma, s.r.o, IČO: 51689871, so sídlom: Raková 1631, 02351 Raková , zapísaný v OU-CA-OZP-2018/003098-2 č. živn. registra 520-28811 (ďalej len ako „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ (ďalej aj ako „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj ako „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 1. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom kupujúcemu na internetovej stránke elektronického obchodu isokor.sk.

Zodpovednosť za vady tovaru

 Predávajúci je zodpovedný za vady tovaru, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a za vady, ktorá sa na predanom tovare vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je v zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka dvadsaťštyri (24) mesiacov.

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, najmä že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:
  1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, inak, že má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru,
  2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
  3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Vybavovanie reklamácií sa spravuje platným Reklamačným poriadkom, ktorý je zverejnený na internetovej stránke isokor.sk. Kupujúci stlačením (zakliknutím) virtuálneho políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa s Reklamačným poriadkom oboznámil, v celom rozsahu s ním súhlasí a taktiež potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zaúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
 1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 1. Do záručnej doby sa nezapočítava čas od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do momentu, kedy bol kupujúci po skončení opravy povinný tovar prevziať. V prípade výmeny tovaru začne plynúť nová záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
 1. Práva, ktoré si kupujúci môže uplatniť zo zodpovednosti za vady tovaru a platí pre nich záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v rámci záručnej doby.
 1. Kupujúci berie na vedomie, že ak sú spolu s tovarom poskytnuté aj dary, nie je možné uplatniť si právo z vád na takomto dare. Ak na dare spočívajú vady a predávajúci má o nich vedomosť, je povinný kupujúceho oboznámiť s takýmito vadami.
 1. Kupujúci berie na vedomie, že pri tovare predávanom za zníženú cenu pre jeho vadu, na ktorú predávajúci kupujúceho vopred upozornil, nemožno uplatniť práva zo zodpovednosti za vadu tovaru. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru si kupujúci nemôže uplatniť ani v prípade opotrebenia tovaru spôsobeného jeho obvyklým užívaním, alebo ak vadu zapríčinil sám kupujúci.
 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý kupujúci zakúpil od predávajúceho, a ktorý je zároveň vo vlastníctve kupujúceho.
 1. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

Postup pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady tovaru / postup pri vybavovaní reklamácie

 1. V zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho tým, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na adresu Oščadnica 882, 023 01 Oščadnica a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie, ktorý taktiež doručí predávajúcemu. Podobu formulára stanovuje predávajúci a jeho vzor zverejní na stránke internetového obchodu predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári na uplatnenie reklamácie jednoznačne označiť druh a rozsah závad.
 1. Kupujúci má právo sa rozhodnúť, ktoré zo svojich práv zo zodpovednosti za vady podľa ustanovení § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatní, a to odstránenie vady, výmenu tovaru alebo výmenu súčasti tovaru a odstúpenie od zmluvy. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatňuje určí predávajúci spôsob vybavenia reklamácie podľa ustanovenia § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Proces vybavenia reklamácie avšak nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 1. Z vád, v dôsledku ktorých dochádza k nepodstatnému porušeniu kúpnej zmluvy, a to bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú, vzniká kupujúcemu nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. Podstatným porušením kúpnej zmluvy rozumieme také porušenie, o ktorom strana porušujúca kúpnu zmluvu vedela už pri uzatváraní zmluvy alebo musela vedieť, že druhá strana by kúpnu zmluvu neuzatvorila, ak by toto porušenie predvídala.
 1. Ak sa vyskytla odstrániteľná vada opakovane aj po oprave (zvyčajne tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady pozn.) alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne pozn.), má kupujúci právo uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
 1. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru, ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 1. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzatvorenia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom niektorého z prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak to nie je možné, musí byť potvrdenie o uplatnení reklamácie doručené bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 1. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad, a to v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť.
 1. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  1. nepredložením dokladu o zaplatení, v prípade, že slúži ako záručný list, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
  2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  3. uplynutím záručnej doby tovaru,
  4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou a chemickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  6. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  7. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, alebo
  8. poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom alebo iným zásahom vyššej moci.
  9. Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním
 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.
 1. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Reklamačný formulár na stiahnutie TU